Generalforsamling-2018-Referat

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018 kl. 11.15 i Teatersalen Stien

Formanden, Erling Brix, bød velkommen til de omkring 45 fremmødte, og der startedes med en forårssang.

1.Valg af dirigent
Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis og fremlagt dagsorden.

2. Valg af referent
Ida Andersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Lillian Bruhn og Ellen Margrethe Nielsen blev valgt.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2017
Erling gav udtryk for, at vi havde en rolig generalforsamling 15. marts 2017.
Kontingentet forfaldt i januar 2018, men kun 70 havde betalt pr.1. marts 2018.
Erling gennemgik herefter foreningens forskellige aktiviteter i 2017:
19. april: Foredraget ”Forebyggelse af fald hos ældre”. Her talte først Marianne Kirchhoff, overlæge phd., Gentofte Hospital, dernæst fortalte udviklingschef Anette Melin, Center for Social og Sundhed, Furesø Kommune, om hvordan kommunen arbejder med faldforebyggelse, og til sidst supplerede Lisbeth fra Farum Senior Motion med nogle balancetræningsøvelser.
17. maj: Lisbeth overtog undervisningen med succes, da Jette havde ferie.
24. maj: Afslutning ved svømmehallen med petanque, cykelslangemotion og andre morsomme aktiviteter.
29. maj: Ladywalk.
30. august: Sommerudflugt til Ørestad Syd. Vi beså forskellige bygninger med guide, og i en af dem fik vi formiddagskaffe med brød. Firmaerne, der byggede de store kontorhuse, var af kommunen blevet pålagt at indrette offentlige cafeterier, bl.a. for at skabe liv i området. Senere fik vi frokost i Traktørstedet i
Naturcenter Vestamager.
11. oktober: Foredraget ”Rundt i den humoristiske verden” v/ Lillian Hjorth West.
13. december: Juleafslutning i Kulturhuset med masser af præmier til et meget dramatisk nyt lotteri.

Jette forlod os for et længere job – desværre. Steffen Adamsen overtog hendes plads, og efter lidt tilpasning, synes vi at det går meget godt.
Bestyrelsen har afholdt 5 livlige bestyrelsesmøder i årets løb.
Erling takkede Bjørn for at tage sig af vores hjemmeside. Den bliver ført ajour, så snart bestyrelsen sender ham noget materiale.
Han rettede også en stor tak til medbestyrelses-medlemmerne for et godt samarbejde, og Aase fik en særlig tak for at møde tidligt hver onsdag, og for at tage måtteøvelserne om nødvendigt.
Kommentarer til beretningen:
Anne Gram mente det var et problem, at så mange medlemmer er faldet fra. Nogen synes måske, at der for folk med særlige problemer skulle være noget mere, f.eks. i stil med den store bold, som blev brugt for første gang i dagens gymnastiktime.
Der blev også givet meget ros i forbindelse med aktiviteterne.
Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Klaus gennemgik det reviderede regnskab. Det så ikke så godt ud, da 34 endnu ikke har betalt kontingent i år, efter at betalingsfristen er flyttet til januar, hvilket giver underskud. Det begynder dog at rette sig. Der er sendt en mail ud til dem, der ikke har betalt.
Der opstod diskussion omkring medlemstallet og hvor mange der har betalt i 2018 indtil nu. Klaus nævnte, at 85 nok har betalt i år, og at 34 ikke har.
Vi plejer at være over 100 medlemmer, og Anne Gram forslog, at man opfordrede dem man kender, til at komme med til seniormotion, som en strategi til at få flere medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

6. Budgetforslag
Der er søgt om tilskud i Furesø Kommune og hos Nordea. Det blev nævnt, at Fogfonden evt. også kunne være en mulighed.
Der blev spurgt, om hvorfor kontingentet stiger, hvorfor foreningen flyttede til Bybækhallen, og hvorfor motionen starter kl. 9 i stedet for kl. 10. Ida svarede, at der ikke har meldt sig frivillige instruktører til at tage motionen uge efter uge, og at vi derfor måtte gå over til betalt instruktør. Det er selvfølgelig dyrere, men vi får stadig meget for vores penge. Bybækhallen er gratis at bruge, mens Tennishallen kostede 15.000 kr. at leje, og Bybækhallen er en god hal. Desværre kunne vi kun få starttid kl. 9 og ikke kl. 10, selv om vi forsøgte.

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Det vedtages enstemmigt at:
Kontingent for aktive medlemmer i 2019 er 550 kr.
Kontingent for passive medlemmer i 2019 er 100 kr.
Alle skal betales 50 kr. ekstra i 2018 for at polstre økonomien. En seddel om dette sendes ud inden påske.

8. Behandling af indkomne forslag
Anne Gram foreslår en vedtægtsændring, så Farum Senior Motion skifter navn til Furesø Senior Motion.
Hendes begrundelse er: 1) at det kan være et bidrag til at udviske de sidste skel mellem de to gamle kommuner Værløse og Farum, der nu i 10 år har været én kommune under navnet Furesø Kommune, 2) at Furesø Senior Motion alene ved navnet vil signalere, at foreningen er for alle 60+ borgere i hele kommunen og 3) at navnet forhåbentlig kan være et lille bidrag til, at foreningen kan rekruttere flere medlemmer med postadresse i Værløse.
Else synes, at vi har svært ved at komme igennem i Furesø Avis og tænker, at det nye navn måske kan give mulighed for det.
Ida giver udtryk for, at der allerede nu i vedtægterne og vores brochure står, at alle borgere i Furesø, der er fyldt 60 år, kan være med i Farum Senior Motion, og at man i Furesø har andre foreninger, som f.eks. Farum Lokalhistoriske Forening og Værløse lokalhistoriske forening, der er lokaliseret et bestemt sted.

43 var for, 4 imod og 1 hverken for eller imod forslaget om, at Farum Senior Motion skifter navn til Furesø Senior Motion.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
Klaus Lund Nielsen blev genvalgt.
Marianne Langkilde blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år ( 1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
Lisbeth Stokholde blev genvalgt
Winnie Petersen er valgt for 2 år i 2017.

11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
Frank Rubin ønskede ikke genvalg, og Eva Rasmussen blev valgt.
Hans Heje er valgt for 2 år i 2017.

12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)
Symina Sørensen blev genvalgt.

13. Eventuelt
Grethe spørger, om hvad der sker omkring mikrofonen. Der er meget som går tabt, når Steffen vender ryggen til. Erling vil tale med Steffen om det.
Sommertur – ja tak! Det var den almindelige holdning.
Der var forslag om en tur til Roskilde, hvor man kunne besøge Roskilde Museum og/eller Roskilde Domkirke.
Elke foreslog en tur til Gilleleje, hvor vi kunne besøge Fyret, kulturhuset, og et egnmuseum og spise på havnen.
Det var helt i orden at benytte offentlige transportmidler på turen, ligesom på turen til Ørestaden, mente man. Og der kom desuden et forslag om at medbringe madpakke og drikkevarer hjemmefra.

Referent: Ida Andersen, 18. marts 2018

Efterskrift:
Klaus, vores kasserer, har efter generalforsamlingens afslutning endnu engang optalt antal medlemmer ud fra medlemslisten og kontoudskrifter fra banken.
Vi er 92 aktive medlemmer og 5 passive, i alt 97 medlemmer pr. 14.3. På medlemslisten er der 34, som ikke har betalt for 2018.

Generalforsamling 2017 - Referat

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag d. 15. marts kl. 11.15 i Stien

Formanden, Erling Brix, bød velkommen til de 64 fremmødte, og der startedes med en forårssang.

1.Valg af dirigent
Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis d. 15. februar og ved den trykte dagsorden, som var fremlagt med det foreskrevne varsel på 14. dage. Dagsordenen følger vedtægternes § 5 for ulige år.

2. Valg af referent
Ida Andersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Lillian Bruhn og Else Jensen blev valgt.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2016
Erling fortalte, at 110 medlemmer havde betalt kontingent pr. 31. december 2016.
Herefter gennemgik han aktiviteterne i 2016:
- 20. april: Foredrag om Professor Tribini ved Aase Tribini i cafeen over Tennishal-
len
- 25. maj: Afslutning ved svømmehallen med pétanque, cykelslangemotion og andre
udendørs aktiviteter
- 30. maj: Ladywalk
- 17. august: Bestyrelsen flytter Farum Senior Motions ting til Bybækhallen, da for-
eningen i foråret 2016 beslutter at flytte aktiviteterne fra Tennishallen til Bybæk-
hallen, Desværre/heldigvis kunne vi kun få tiden kl. 9-11.
- 31. august: Sommerudflugt til Helsingør, hvor vi besøger Kulturværftet og Søfarts-
museet. Bagefter spiser vi frokost i Café Chaplins gårdhave
- 26. oktober: Margrethe Neergaard fortæller om sin morfar Kaptajn Jespersen. Det
foregår i auditoriet i Stien
- 21. december: Juleafslutning i teatersalen i Farum Kulturhus med gløgg, æbleski-
ver, godter, sang og julebanko
Bestyrelsen har afholdt 8 større eller mindre bestyrelsesmøder i årets løb.
Der har hele året været stor ros til Jette Hjulmand, der altid finder på nye bevægelser - nu også med elastikker-, og som desuden gør en del ud af balanceøvelser.
Erling takkede Bjørn for at tage sig af Farum Senior Motions hjemmeside. Han rettede også en stor tak til medbestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde.

Kommentarer til beretningen:
Der kom ikke så mange til foredraget om Professor Tribini, og Else mente, at det kunne være fordi foredraget først startede en time efter gymnastikken. Karen syntes også, det startede for sent. Ida gav udtryk for, at der havde været meget at tage sig af og vænne sig til i forbindelse med flytningen og de nye rammer i Bybækhallen, og at bestyrelsen nok ikke havde fået annonceret foredraget tilstrækkeligt forinden. Frank spurgte om pris og antal deltagere til foredraget. Foredraget kostede 3200 kr., og der havde været omkring 20 tilhørere.
Vibeke takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Klaus gennemgik det offentliggjorte regnskab:
Der er et overskud på regnskabet for 2016 på ca. 3000 kr., og ikke et underskud på ca.7000 kr. som ellers var budgetteret. Da kassebeholdningen er på omkring 44.000 kr. kunne det være en god ide, at beholdningen over tid blev nedsat via gode aktivi- teter.
Elke, tilflytter fra Gilleleje, var meget glad for både det lave kontingent, foredrag, og det sociale i Farum Senior Motion.

6. Budgetforslag
Der er søgt om §18 tilskud Furesø for 2017.

7. Fastsættelse af kontingent for 2017 og det kommende år 2018
Bestyrelsens forslag om kontingent for 2017 og 2018 på 450 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive medlemmer blev enstemmigt vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
Erling Brix blev genvalgt.
Kirsten Vikkelsø blev genvalgt.
Ida Andersen blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
Winnie Petersen blev genvalgt
Aase Hunding/instruktørudvalg blev genvalgt

11. Valg af 2 revisorer (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
Hans Heje blev valgt. Frank Rubin er valgt for 2 år.

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
Hanne Kjærgaard blev valgt

13. Eventuelt
Et forslag, oprindelig fra Ellen Møller om, at sommerturen i år skulle gå til Ørestad Syd, vandt gehør og blev vedtaget. Området rummer meget spændende byggeri, en nyskabende byplan og naturområdet Kalvebod Brygge.

Emnet for foreningens foredrag d. 19. april kl. 11.15 – ca. 12.45 er ”Forebyggelse af fald hos ældre mennesker”. Vi skal høre om, hvem der falder og problemets størrelse, og om hvordan Furesø Kommune arbejder med problemet, og vi vil få vist nogle af de balanceøvelser, som Jette Hjulmand integrerer i vores onsdags-gymnastik. En invitation til foreningens foredrag med nærmere beskrivelse af indhold, tid og sted blev omdelt.

Dansk Arbejderidrætsforbund (DAI), som vi er medlem af, har udviklet en Senior fitnesstest, som på en let og overskuelig måde fortæller, hvordan din form har det, hvad du kan klare og hvad du kan arbejde hen imod. Onsdag d. 17.maj, som er onsdagen før sommerafslutningen, har DAI sagt ja til at afholde en testdag hos os, hvor alle deltagere kan blive testet i forhold til kondition (udholdenhed), styrke og BMI / fedtprocent.

Som afslutning sang vi en forårssang mere.

Referent: Ida Andersen, 15. marts 2017

Bestyr2017

Bestyrelsen 2017

 

Generalforsamling 2017 - Indkaldelse

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Farum Senior Motion

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 11.15 i Stien

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 for ullige år:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bent Petersen
2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Ida Andersen
3. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Ellen Margrethe Nielsen +?

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 2018
      7a. Kontingent for aktive medlemmer: Bestyrelsen foreslår 450 kr. for 2018
      7b. Kontingent for passive medlemmer: Bestyrelsen foreslår 100 kr. for 2018

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ullige år)
      Erling Brix – er villig til genvalg
      Kirsten Vikkelsø – er villig til genvalg
      Ida Andersen – er villig til genvalg
10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
      Winnie Petersen – er villig til genvalg
      Aase Hunding/instruktørudvalg – er villig til genvalg
11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
      Frank Rubin valgt for 2 år i 2016
      Hans Heje - er villig til genvalg
12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år

13. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen/formanden i hænde senes 8 dage før generalforsamlingen, altså tirsdag den 7. marts, såfremt forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 8.

Der vil blive serveret, øl, vand, kaffe og småkager under generalforsamlingen, sandwich kan købes for 5 kr.

Formand: Erling Brix. Email iebrix@webspeed.dk fsm@farumseniormotion.dk
Hjemmeside: www.FarumSeniorMotion.dk

Referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2016

1. Ordstyrer og referent      blev Erling. Enstemmigt!

1a. Bestyrelsen konstituerede sig med Erling som formand, Klaus som kasserer, Ida, Kirsten og Marianne som menige medlemmer, Lisbeth og Winnie som suppleanter, Jonna og Aase som instruktørstøtter. Bjørn fortsætter som Web Master.

2. Regnskab.    Kassebeholdning 21.3.2016 kr. 43.000.
.
3. Tilskud fra Kommunen.      §18 - Erling, Tryg - Kirsten og Ida og Danske Spil - Ida og Bjørn!

4. Bybækhallerne?         Erling har talt med Aktiv Fritid. Og chancen er 50-50 om det bliver os eller Badminton!

5. Brochuren/Folderen.      Kontingent rettes til 450 kr., men genoptrykkes først når vi ved om vi flytter.

6. Hjemmeside.      Bjørn arbejder på sagen, og vi spørge om Ole Gammelgård vil hjælpe.

7. Sommerturen den 31. august.     Helsingør. Kirsten og Marianne har lavet et forslag som I nu har set. Nærmere følger den 6. april.

8. Eventuelt.             DGI i Nordsjælland inviterer til konference om at få flere ældre til at blive mere aktive. Erling deltager - måske!
                                Mandag den 18.4. ekstraordinært repræsentantskabsmøde i SIS om foreningens nedlæggelse. Erling deltager.
                                Afslutning den 25. maj. Udkast til arrangementet følger den 7. april

9. Næste møde:        Onsdag den 27. april kl. 12.15

Referat af generalforsamling 16 marts 2016

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag d. 16. marts 2016 kl. 12.15 i caféen i Farum Tennisklub.

Formanden, Erling Brix bød velkommen til de ca. 50 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis d. 25. februar og ved den trykte dagsorden, som var fremlagt med det foreskrevne varsel på 14 dage. Dagsordenen følger vedtægternes § 5 for lige år.

2. Valg af referent
Ida Andersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe Nielsen blev valgt.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015
I løbet af 2015 har deltagerantallet været 60 – 80 pr. motionsdag. 110 har betalt kontingent pr. 31/12-2015.
Formanden gennemgik aktiviteterne i 2015:
- 22. april: Foredrag om Furesøområdets historie fra 1660 – 1990 ved Signe Thomsen fra Farum Lokalhistoriske Forening
- 18. maj: Ladywalk, arrangeret af Kirsten Vikkelsø
- 20. maj: Sæsonafslutning med udendørs motion efterfulgt af kaffe og kage i caféen.
- 2. sept.: Udflugt til Flakfortet
- 9. sept.: Onsdagsmotionen starter igen, med Jette Hjulmand som instruktør
- 28. okt.: Foredrag af Hans-Peter Tams om hans opvækst i 30-erne og 40-erne og hans flugt gennem Nazi-Tyskland
- 16. dec.: Juleafslutning i Kulturhuset med gløgg, godter, sang og julebanko

Fra september sluttede vi med udendørs motion en gang om måneden, da der ikke var så stor tilslutning.
Bestyrelsen har afholdt 7 større eller mindre møder for at sikre, at arrangementerne blev afviklet så godt som muligt.
I samarbejde med Frivilligcenter Furesø fik vi styr på hjemmesiden. Der arbejdes imidlertid nu på en bedre version.
Erling takkede Farum Senior Motions frivillige instruktører for deres energi og udholdenhed indtil det lykkedes at finde foreningens meget dygtige, betalte instruktør Jette Hjulmand til varetagelsen af onsdagstræningen.
Erling takkede desuden bestyrelsen og revisorerne samt Tommy for assistance og godt samarbejde. Han rettede også en stor tak til Ulla for at holde caféen åben og takkede i det hele taget alle, der har gjort en indsats for at få foreningen til at fungere.
Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Erling gennemgik det offentliggjorte regnskab med bemærkninger.
Else Jensen spurgte til lokalelejen og tilskud hertil. Anne Gram fortalte, at tilskud til lokaleleje blev fastlagt bl.a. på baggrund af medlemstal. Men de samlede kommunale puljer var under kraftig beskæring. Tilskud effektueres med et års forsinkelse.

6. Budgetforslag
Ang. udgiften på 15.000 kr. til instruktør, så betaler vi til LOF, som får tilskud fra kommunen. Budgettet blev godkendt.

7. Fastlæggelse af kontingentet for 2017
Bestyrelsens forslag om kontingent på uændret 450 kr. for aktive medlemmer og uændret 100 kr. for passive medlemmer blev godkendt. Vi har en lille håndfuld passive medlemmer.

8. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om at tilknytte Jonna og Aase i et instruktørudvalg, blev vedtaget.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
Bjørn Baruël genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Klaus Lund Nielsen, som accepterede og blev valgt. Marianne Langkilde var villig til genvalg og blev ligeledes valgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
Tove Malmstrøm genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Lisbeth Stokholte i 2 år, som blev valgt. Winnie Petersen er valgt for 2 år i 2015.

11. Valg af 2 revisorer for 2 år
Frank Rubin blev valgt. Hans Heje er valgt for 2 år i 2015.

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
Lise Andersson blev valgt.

13. Eventuelt
Der efterlystes forslag til sommerturen. Sofiero blev foreslået. Et forslag om en udflugt til Helsingør med besøg på Kulturværftet m.m. vandt dog større tilslutning.
Forslaget om at flytte motionen til Bybækhallen som er gratis at låne, vandt tilslutning. Det mentes at der er plads og faciliteter nok, og at der er ledigt i hallen onsdag formiddag fra kl. 10 – 12. Herved kunne lokaleleje til Tennis-klubben på 17.000 kr. spares. Forslaget kan tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

Erling Brix sluttede generalforsamlingen med tak til alle.

Referent:  Ida Andersen 16. marts 2016

 

Dagsorden, generalforsamling 16. marts, 2016

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Farum Senior Motion
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 12.15 i Caféen oven på Farum Tennishal
Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 for lige år:
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Bent Petersen)
2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Ida Andersen)
3. Valg af 2 stemmetællere (Bestyrelsen foreslår Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe Nielsen)
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
        7a. Kontingent for aktive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 450 kr. for 2017)
        7b. Kontingent for passive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 100 kr. for 2017)
8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen vil tilknytte Jonna og Aase i instruktørudvalg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
        Bjørn Baruël genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Klaus Lund Nielsen.
        Marianne Langkilde er villig til genvalg
10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)
        Tove Malmstrøm genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Lisbeth Stokholte i 2 år
        Winnie Petersen er valgt for 2 år i 2015
11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)
        Symina Sørensen er flyttet. Ny revisor? Frank Rubin?
        Hans Heje er valgt for 2 år i 2015
12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
13. Eventuelt
        Skal vi spørge kommunen om vi kan låne Bybækhallen. Den er gratis! Vi vil spare ca. 6.000 kr. om året.
        Den har et ekstra lokale til lidt boldspil mens der er gulvøvelser.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen/formanden i hænde senes 8 dage før generalforsamlingen, altså tirsdag den 8. marts, såfremt forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 8.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og hjemmebag under generalforsamlingen.
Ulla sælger sandwich fra kl. 12.

Formand: Erling Brix. Email iebrix@webspeed.dk     fsm@farumseniormotion.dk
Hjemmeside: www.FarumSeniorMotion.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 10. februar 2016

Tilstede: Erling, Lisbeth, Aase, Marianne, Winnie, Kirsten, Tove, Ida, Bjørn

1. Generalforsamling
Erling vil se nærmere på udvidelse af bestyrelsen, hvem er på valg.
Mht. kasserer: vi mangler én, -man vil forespørge.
Bjørn hjælper med oplæg til Erlings årsberetning.

2. Regnskab
Udkast vedr. 2015 omdelt af Erling. Kontingent+§18, kr. 56.275, balancerede med udgifter, tab ca. 1700 kr. Formue ca 40 Kkr. Leje af hal, 17Kkr, er største post, se nedenfor.
Ida og Bjørn vil undersøge muligheder for tilskud fra hhv Tryg og Danske Spil.

3. Lokale
Huslejen for FSM har været ca. 6Kkr/år, når kommunens tilskud er trukket fra.
Det blev aftalt at undersøge Bybækhallen. Adgang til redskabsrum og kantine. Fremtidige byggeplaner. Erling undersøger.

4. Juleafslutning
Til efteråret oprettes en komite, der planlægger og foretager indkøbene.

5. Aktiviteter.
Erling synes vi lover en masse – holder vi dem ? Brochuren blev gennemset. Man syntes ikke den lovede for meget, dog rettes kontingentet til 450 kr.

6. Hjemmeside
Hjemmesiden for Erlings G/F blev demonstreret. Der var tilslutning til at gå videre den vej og skifte til ”Wordpress”. Bjørn vil gerne have hjælp til det, men går ellers frem skridt for skridt. Winnie overvejer.

7. Eventuelt
Tennis-adgangs-kort udskiftes for øjeblikket. Kirsten må have hjælp til 'Ladywalk'. Vi skal huske at giver instruktør Jette response. Pt. kun 'roser'.

8. Næste møde den 30. marts.
Vi skal hurtigt i gang med planer for sommerturen den 31. august.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling Onsdag 28. oktober, 2015

Afholdt kl.13:30 i cafeen over tennishallen, med 46 deltagere.

1. Valg af dirigent.
Bent Petersen blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis og ved fremlagt dagsorden.

2. Valg af stemmetællere.
To mødedeltagere blev valgt.

3. Kontigentforhøjelse på grund af lønnet instruktør. Til 450 eller 500 kr pr. år?
Formanden fremlagde budget med kommentarer.
Herefter blev årlig kontingent kr. 450,- vedtaget for 2016 og frem.
Alle stemte for; d.v.s. ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

4. Udvidelse af bestyrelsen. Vi har brug for de frivillige instruktører til støtte i bestyrelsen.
Det blev påpeget at vedtægterne siger, at bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derfor blev det besluttet ikke at udvide bestyrelsen. Istedet blev der nedsat et hjælpeudvalg med to medlemmer, nemlig:
Instruktørudvalget, bestående af:
Aase Hunding og
Lisbeth Stokholte Jørgensen

Tilsidst, udenfor dagsorden: Ikke alle deltager i gulvøvelserne med instruktøren 11:00 – 11:30. Det blev drøftet hvilke alternative aktiviteter der var mulighed for her. Bold-spil larmer for meget....

Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er FURESØ SENIOR MOTION og har hjemsted i Furesø Kommune. Foreningen er stiftet d. 8. februar 2000.

§ 2 FORMÅL
Foreningen formål er:

  • At virke for udøvelsen af seniormotion
  • At udbrede kendskabet dertil
  • At virke for sammenhold i foreningen og derved styrke medlemmernes indbyrdes netværk
  • At bedre medlemmernes livskvalitet ved at udvikle den enkeltes evner som led i forebyggende og aktiverende tiltag.

§ 3 MEDLEMMER
Som aktive eller passive medlemmer kan optages alle, der har bopæl i Furesø Kommune, er fyldt 60 år og som anerkender foreningens vedtægter.

Aktive medlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter, herunder motionsøvelser og anden idræt samt alle sociale og kulturelle aktiviteter. Aktive medlemmer kan overvære ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og er valgbare til bestyrelsen og som revisor.

Passive medlemmer kan ikke deltage i foreningens motionsøvelser og anden idræt, men kan deltage i sociale og kulturelle aktiviteter. Passive medlemmer kan overvære ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men uden stemmeret, og er ikke valgbare som medlem af bestyrelsen eller som revisor.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene om bopæl og alder.

§ 4. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse sker ved annoncering i lokalpressen for Furesø Kommune og med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent og som personligt er mødt til generalforsamlingen.

§ 5 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7a. Kontingent for aktive medlemmer
7b. Kontingent for passive medlemmer
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
11. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige og 1 i ulige år)
12. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige og 1 i ulige år)
13. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
14. Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræver beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jfr. § 14.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal afholdes, såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer ønsker det.

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst tre fjerdedel af underskriverne være til stede.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

§ 7 BESTYRELSEN
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan dog udpege en sekretær, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og til bestyrelsens møder eller enkelte punkter på disse kan indbydes andre f.eks. de frivillige instruktører eller repræsentanter for disse, men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 3 møder årligt.

§ 8 UDVALG
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg kan foruden et eller flere medlemmer af bestyrelsen også deltage andre medlemmer af foreningen.

§ 9 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, altså for kalenderåret efter generalforsamlingens afholdelse. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 14 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. Et udelukket medlem kan igen optages, såfremt bestyrelsen går ind herfor.

§ 10 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest d. 1. februar aflevere regnskabet til revisorerne. Regnskabet forelægges med revisorernes påtegning for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen kan udbetale godtgørelse til bestyrelsens medlemmer og de frivillige instruktører til dækning af udgifter til telefon, kontorhold, beklædning m.v. Godtgørelsen kan dog højst være de beløb, som til enhver tid er fastsat af skattemyndighederne som skattefri godtgørelser for foreningsarbejde.

§ 11 REVISION
De på generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår regnskabet og konstaterer beholdningernes tilstedeværelse. Regnskabet afleveres til bestyrelsen senest d. 1. marts med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 12 TEGNING OG HÆFTELSE
Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden eller kassereren hver for sig. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med to tredjedele af de afgivne stemmer og skal være optaget på det udsendte forslag til dagsorden.

§ 14 FORENINGENS OPLØSNING
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to trediedele af foreningens medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant stemmeresultat på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om, hvorledes foreningens midler kan anvendes til gavn for ældrearbejdet i Furesø Kommune.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. februar 2000. Ændret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2002.

Ændret på ordinær generalforsamling den 14. marts 2007. Ændret på ordinær generalforsamling den 25. marts 2009, idet nærværende vedtægt erstatter vedtægten af 8.2.2000 og 21.3.2002 og 14. marts 2007.

Referat af generalforsamling 2015

Referat af Farum Senior Motions generalforsamling onsdag den 11. marts 2015 kl. 12.10 i cafeen i Farum Tennisklub

Formanden, Erling Brix, bød velkommen til de ca. 45 fremmødte.

1. Valg af dirigent

Bent Petersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Furesø Avis d. 19 februar, og ved den trykte dagsorden, som var fremlagt med mindst det foreskrevne varsel på 14 dage.

2. Valg af referent

Marianne Langkilde blev valgt til referent.

3. Valg af to stemmetællere

Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe Nielsen blev valgt til stemmetællere.

4. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2014

I løbet af 2014 er deltagertallet faldet til 60-80 per motionsdag. I 2014 har ialt 145 medlemmer betalt kontingent. 110 har betalt for 2015.

Formanden gennemgik aktiviteterne i 2014:

30. april: Foredrag, Hanne Gadfeldt om hvordan vi passer på vore fødder.

26. maj: Lady Walk, arrangeret af Kirsten Vikkelsø

28. maj: Sæson afslutning i svømmehallen. Tovholder Kirsten

27. august: Sommerudflugt til Lejre. Heldagstur med bus. Ida og Bjørn

September: Begyndt på udendørsmotion een gang pr. måned, men indtil nu har kun ca. 25 pr. gang deltaget.

22. oktober: Foredrag, Susanne Andersen fortalte om vore øjne og almindelige øjensygdomme.

17. december: Juleafslutning med banko.

I samarbejde med Frivilligcenter Furesø fik vi lavet en folder for at lokke flere instruktører til. Den blev ophængt i sportshaller, biblioteker og på Københavns Universitets Gymnastik Institut. Men lige meget hjalp det – desværre.

En ny medlemsfolder blev færdiggjort i marts. Annelise og Ida havde lagt et stort arbejde i at få den fuldendt.

Erling takkede bestyrelse , instruktører og revisorer, samt Ulla og Tommy for assistance og godt samarbejde.

Frank Rubin stillede spørgsmål om medlems tilbagegang.

Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Det offentliggjorte regnskab med bemærkninger blev gennemgået af Erling.

Frank spurgte til den største post, sommerudflugten. Det blev oplyst at den reelle udgift netop var de 19.694 kr., idet resten blev dækket af deltagerbetaling og Nordea.

6. + 7. udskudt til efter ...

8. Behandling af indkomne forslag

Frank Rubin havde indsendt forslag inden mødet, for at afhjælpe problemet med manglen på frivillige instruktører:

1. Ansættelse af betalt instruktør
2. Tilbyde de frivillige årlig træning / kursusforløb
3. Finansiering: Mulige besparelser i budgettet
4. Annullering af ”lukkedage”

Lisbeth Stokholte, instruktør, uddybede sagen:
Der skal være mindst 5 instruktører hvis det skal fortsætte på frivillig basis. Efter sommerferien vil der kun være instruktør den 1. time hver onsdag, (dog med mulighed for dans og boldspil fra 10 til 11.55). Hvis der ikke kommer flere frivillige, stopper alle nuværende instruktører til jul.

Uden betalt instruktør lukker FSM altså. Lisbeth understreger at vi fortsat forsøger at finde enten en betalt hjælp eller frivillige instruktører.

Der er ca. 35 onsdage à 1½ - 2 timer om året... (Løn til instruktør ca. 20.000 kr.)

Frank uddybede sit forslag. Både han og andre var enige i, at de sociale tiltag var svære at spare væk. Alic støttede forsøget på at skaffe betalt instruktør.

Jette tilføjede at det endda kunne være en fordel med 2 samtidige instruktører, sparring mv. Tidligere frivillig instruktør, Gerda, opfordrede også til at flere meldte sig som frivillig instruktør eller bare som medhjælper i første omgang.

Jette mfl. mente ikke at kontingent forhøjelser kunne undgås, selvom der kunne findes besparelser i budgettet.

Bestyrelsen vil gennemgå budgettet for 2016 for at se på eventuelle besparelser.

6. Budgetforslag

Budgettet godkendt med een stemme imod. Hvis der sker forandringer med lønnet instruktør, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

7. Fastlæggelse af kontingentet for 2016

Bestyrelsens forslag om kontingent på uændret 350 kr. for aktive medlemmer og uændret 100 kr. for passive medlemmer blev godkendt, med een som undlod at stemme. I tilfælde af nævnte ekstraordinære generalforsamling tages kontingentet dog op igen.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)

Erling Brix, Kirsten Vikkelsø og Ida Andersen var på valg og blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år

Winnie Petersen på valg og blev genvalgt.

Tove Malmstrøm valgt for 2 år i 2014.

11. Valg af 2 revisorer for 2 år

Symina Sørensen valgt for 2 år i 2014.

Hans Heje på valg, blev genvalgt for 2 år.

12. Valg af revisorsuppleant hvert år

Frank Rubin blev valgt.

13. Eventuelt

Lisbeth orienterede om udendørs motion en gang om måneden. Der har været ringe tilslutning, - skal det fortsætte ?

Sven anbefalede at man fortsatte året ud og Else tilsluttede sig.

Bent læste fra vedtægterne vores formål: at virke for sammenhold i foreningen og derved styrke medlemmernes indbyrdes netværk.

Else stillede spørgsmål ang. boldaktiviteter, - hvor mange er interesserede ?

Jette bemærkede at gulvet i hallen kan være lidt farlig for boldspil.

Ida: Der har jo været tilbud om softball, men er der nok interesserede ?

Erling Brix sluttede generalforsamlingen med tak til alle og vin til dirigenten og bestyrelsen.

Referent: Marianne Langkilde, 11. marts 2015.

Bestyrelsen består af Erling, Bjørn, Kirsten, Marianne, Ida samt suppleanterne Winnie og Tove.

Indkaldelse til generalforsamling 2015

I Henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Farum Senior Motion

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 12.10 i Caféen oven på Farum Tennishal

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 for ulige år:

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Bent Petersen)

2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Marianne Langkilde)

3. Valg af 2 stemmetællere (Bestyrelsen foreslår Vibeke Willumsen og Ellen Margrethe

Nielsen)

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)

7a. Kontingent for aktive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 350 kr. for 2015)

7b. Kontingent for passive medlemmer (Bestyrelsen foreslår 100 kr. for 2015)

Erling Brix er villig til genvalg

Kirsten Vikkelsø er villig til genvalg

Ida Andersen er villig til genvalg

Tove Malmstrøm valgt for 2 år i 2014

Winnie Petersen er villig til genvalg

Symina Sørensen valgt for 2 år i 2014

Hans Heje er villig til genvalg

10. Valg af 2 suppleanter for 2 år (1 suppleant i lige år og 1 i ulige år)

11. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år)

12. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år

13. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senes 8 dage før

generalforsamlingen, altså tirsdag den 5. marts, såfremt forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 8.

Der vil blive serveret øl, vand og kaffe under generalforsamlingen.

Ulla vil sælge sandwicher fra kl. 12.

Formand: Erling Brix. Email iebrix@webspeed.dk fsm@farumseniormotion.dk

Hjemmeside: www.FarumSeniorMotion.dk